Privacy verklaring

1 Algemene informatie 

De website https://cook-athome.be  (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn), wordt beheerd door ons. In deze privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd. In het kader van de Europese wetgeving, Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR), brengen wij u op de hoogte van ons beleid omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door COOK AT HOME. Uw persoonsgegevens zullen door ons steeds met de grootste zorg behandeld worden. Verder in deze privacyverklaring vindt u de nodige informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen of opmerking heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u hiervoor terecht bij onze verantwoordelijke voor de verwerkingen via volgend e-mailadres: dpo@cook-athome.be


2 Verwerking van persoonsgegevens 

Het is mogelijk dat wij bepaalde van uw persoonsgegevens verwerken.  

 • Dat gebeurt steeds in het kader van uw relatie met COOK AT HOME;  
 • Wij beperken ons tot de strikt noodzakelijke gegevens om een goede dienstverlening te bieden;  
 • Het is mogelijk dat wij uw gegevens delen met derden. Dat gebeurt steeds in de context van onze dienstverlening; 
 • COOK AT HOME en eventuele derden zullen vertrouwelijk en met de grootste zorg met uw persoonsgegevens omgaan. 


 2.1 Welke persoonsgegevens worden verwerkt

In het kader van de relatie tussen u en COOK AT HOME, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: 

 • Persoonlijke identificatiegegevens:  
  •  Naam, Voornaam, Adres, Telefoonnummer 
 • Elektronische identificatiegegevens: 
  • E-mailadres, IP-adres, cookies, verbindingsmomenten,  het type internet-browser en type operating system dat u gebruikt,  
 • Financiële identificatiegegevens: 
  •  Bankrekeningnummer, IBAN-nummer 
 • Persoonlijke bijzonderheden: 
  • Leeftijd, geslacht, geboortedatum 
 • Leefgewoonten:  
  • Levensstijl omtrent het door u gemeld restaurantbezoek 
  • Gewoonten: eetgewoonten  op basis van geconsulteerde en samengestelde menu’s  
 • Mediagebruik 
  • Geconsulteerde media op de website (bekeken video’s chefs) 

Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met COOK AT HOME (vb. leverancier, klant, opdrachtgever, … ), verwerken wij uw zakelijke gegevens (vb. zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, … ) en persoonsgegevens (vb. Naam, voornaam, …) in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie. 

 

2.2 Doel van de verwerking 

In het kader van de relatie tussen u en COOK AT HOME, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: 

 • Klantenadministratie/klantenbeheer 
 • Leveranciersadministratie/leveranciersbeheer 
 • Boekhoudkundige verwerkingen 
 • Beheer van geschillen 
 • Uitvoering van overeenkomsten 

Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met COOK AT HOME (vb. leverancier, klant, opdrachtgever, … ), gebruiken wij mogelijk uw gegevens in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie. 

 

2.3 Duur van de verwerking 

COOK AT HOME bewaart uw gegevens enkel gedurende de periode noodzakelijk voor het behalen en vervullen van de doeleinden onder 2.2, tenzij er een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of een andere wettelijke verplichting. 


2.4 Bescherming persoonsgegevens 

COOK AT HOME draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 


3 Doorgifte van uw gegevens aan derden 

In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Meer bepaald: 

 • Aan ondernemingen waarmee samengewerkt wordt in het kader van activiteiten gelinkt aan de werkzaamheden van het COOK AT HOME (vb. onderaannemers, dienstverleners, enz.);  
 • Aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties in het kader van wettelijke en reglementaire verplichtingen. 

 

3.1 Verantwoordelijkheid COOK AT HOME t.o.v. andere websites 

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Cook at Home verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. 

 

4 Rechten van de betrokkene 

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden er een aantal rechten aan u toegekend omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.  

Deze zijn: 

 • Recht op inzage en kopie van de gegevens 
 • Recht op het corrigeren van die gegevens 
 • Recht op het laten verwijderen van de gegevens (right to be forgotten) 
 • Recht op beperking van de verwerking 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

U heeft het recht COOK AT HOME  te vragen welke (persoons)gegevens zij van u verwerkt. COOK AT HOME  zal op dit verzoek (schriftelijk) binnen acht weken reageren. COOK AT HOME  kan hiervoor een kleine vergoeding vragen. Vervolgens kunt u COOK AT HOME  verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of kunt u aangeven dat deze gegevens niet voor direct marketing doeleinden gebruikt mogen worden. 

Wanneer u vragen heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens,  het uitoefenen van uw rechten als betrokkene of informatie omtrent ons privacy beleid, kan u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor de verwerking (dpo@cook-athome.be) of met de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/startpagina). 


5 Klachten 

Indien u ontevreden zou zijn met onze manier van omgaan met uw persoonsgegevens, kan u hiervoor contact opnemen met onze verantwoordelijke voor de verwerking (dpo@cook-at-home.be) of met de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/startpagina). 


6 Aanpassing privacyverklaring 

COOK AT HOME kan in de toekomst besluiten deze privacyverklaring te wijzigen indien wij bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens zullen gaan verwerken en/of deze gegevens aan derden zullen verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring. 


 7 Slotbepaling 

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd omtrent de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Indien u nog vragen heeft omtrent ons privacy beleid, het uitoefenen van uw rechten of andere persoonsgegevens gerelateerde zaken, aarzel niet om ons te contacteren.  

Cookie-policy

Let's bake some cookies! Cook At Home gebruikt cookies. Klik hier om ze te accepteren.