Algemene voorwaarden


1. Rechtskarakter

Deze Algemene Voorwaarden van Cook-ah Belgium BV (hierna: Cook-ah) bevatten de voorwaarden waaronder Cook-ah haar diensten aanbiedt aan de abonnee. Door registratie op het platform van Cook-ah bevestigt de abonnee dat hij/zij voorafgaand aan zijn/haar registratie kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden die elektronisch ter beschikking werden gesteld op cook-athome.be/nl/algemene-voorwaarden en deze algemene voorwaarden heeft aanvaard. Deze algemene voorwaarden hebben dan ook een bindend karakter en regelen de rechtsverhouding tussen Cook-ah en de abonnee.


2. Idenitificatiegegevens van de aanbieder

Cook-athome Belgium BV met als handelsbenaming Cook-ah of cook-athome

Maatschappelijke zetel: Heultje Dorp 32F

KBO- en BTW-nummer: 0792.662.719

E-mailadres: info@cook-athome.be


3. Dienst

Cook-ah biedt een online inhoudsdienst in abonnementsvorm aan die abonnees via internet toegang biedt tot audio-visuele content op het gebied van koken, recepten, tips & tricks en gerelateerde content (de 'Cook-ah content' of kortweg de ‘content’) online (via streaming) en/of offline (via tijdelijke download) kan consulteren, op vaste en mobiele toestellen ((smart)TV, computer, smartphone, tablets, enz.).

Het gebruik van onze dienst is onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden. Wanneer we in deze algemene voorwaarden spreken over 'onze dienst' of 'de dienst', wordt de dienst bedoeld die door Cook-ah wordt geleverd voor het ontdekken van en toegang krijgen tot Cook-ah content, met inbegrip van alle opties en functies, aanbevelingen en reviews, onze websites en gebruikersinterfaces, alsmede alle content en software die is verbonden aan onze dienst.

De door Cook-ah gebruikte software, evenals de functionaliteiten en voorzieningen kunnen per apparaat of toestel variëren, en het gebruik ervan kan onderworpen zijn aan softwarelicenties van derden. Het kunnen bekijken van Cook-ah content is mede afhankelijk van de internetprovider van de abonnee  en van diens apparaat of toestel.

Een Cook-ah abonnement kan op maximaal 1 toestel tegelijk gebruikt worden door de abonnee.

De offline beschikbaarheid van Cook-ah content kan aan beperkingen worden onderhevig worden gesteld die te allen tijde eenzijdig door Cook-ah kunnen worden bepaald.

Cook-ah kan het Cook-ah-platform en de daarop aanwezige content voortdurend aanpassen zonder additionele kosten voor en voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker. Daarnaast kan Cook-ah voor onderhoud en ontwikkeling voor een bepaalde periode beperkt of onderbroken worden, zonder dat Cook-ah daardoor enige vergoeding aan de abonnee verschuldigd is. In dergelijk geval zal Cook-ah, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de gebruiker hiervan tijdig inlichten.


4. Abonnement

Om gebruik te kunnen maken van onze dient, dien je een abonnement af te sluiten en een account aan te maken. Daarbij zal je gevraagd worden bepaalde gegevens te verstrekken, zoals je e-mailadres, wachtwoord, naam, geboortedatum en betaalgegevens. Je garandeert dat je de gegevens die je voor je account doorgeeft, zal bijhouden en up-to-date houden zodat ze steeds accuraat en volledig zijn. Voor toegang tot je account zal je gebruik moeten maken van een wachtwoord. Je dient een wachtwoord te kiezen dat niet voor de hand liggend en voldoende veilig is. Jouw wachtwoord is persoonlijk en je mag dit niet aan anderen meedelen. Ook dien je zorgvuldig te waken over de geheimhouding ervan.

Je bent verantwoordelijk voor de handelingen die met jouw account worden gesteld.

Je dient minimaal 18 jaar te zijn om een account te kunnen aanmaken en een abonnement aan te gaan.

Cook-ah behoudt zich het recht voor om je account voor een bepaalde periode of permanent te blokkeren, indien je niet overeenkomstig deze algemene voorwaarden en/of de toepasselijke wetgeving handelt. Cook-ah zal in dergelijk geval geen terugbetaling of enige schadevergoeding verschuldigd zijn.


5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

Voor het gebruik van onze dienst is een maandelijkse/jaarlijkse vaste abonnementsvergoeding verschuldigd. Cook-ah biedt twee abonnementsformules aan als volgt:

    • “Sweet” = 9,99 EUR per maand OF 109,89 EUR indien vooruitbetaald voor 1 jaar
    • “Spicy” = 19,99 EUR per maand OF 219,89 EUR indien vooruitbetaald voor 1 jaar

De voordelen verbonden aan het abonnement onder de vorm van kortingen bij aankopen bij onze partners (zie link naar de partnerpagina op de website in te voegen) verschillen per type abonnement. Bovendien verschillen de toegangsvoorwaarden tot exclusieve events met onze top chefs per type abonnement. Voor een actueel en volledig overzicht van de voordelen verbonden per type abonnement zie: cook-athome.be/contact-en-faq#"Wat%20is%20het%20verschil%20tussen%20Sweet%20en%20Spicy?".

Je kan ten allen tijde upgraden naar het abonnementsformule Spicy. Indien je kiest voor een upgrade, wordt deze onmiddellijk doorgevoerd en wordt er een pro rata van de verschuldigde abonnementsvergoeding voor die/dat maand/jaar afgeschreven van het gekozen betaalmiddel. 

De maandelijkse/jaarlijkse abonnementsvergoeding is verschuldigd bij de aanvang van het abonnement en voorafgaand aan ieder(e) maand/jaar waarin het abonnement wordt voortgezet.

In het geval je een jaarabonnement hebt en je hebt deze niet uiterlijk 1 maand voor de verjaardagsdatum van je abonnement opgezegd volgens de modaliteiten zoals in deze algemene voorwaarden uiteengezet, zal je jaarabonnement automatisch voor eenzelfde periode van een kalenderjaar worden verlengd. In dergelijk geval kan je na de automatische verlenging je abonnement te allen tijde opzeggen, je abonnement blijft dan actief tot de vervaldatum en wordt niet meer verlengd. In het geval je een maandabonnement hebt en je hebt deze niet uiterlijk 1 dag voor de einddatum van je abonnement opgezegd volgens de modaliteiten zoals in deze algemene voorwaarden uiteengezet, zal je maandabonnement automatisch opnieuw voor 1 maand worden verlengd.

De maandelijkse/jaarlijkse abonnementsvergoeding dient via één van de op de betaalpagina vermelde betaalmiddelen te worden betaald. Het gebruik van het door jou gekozen betaalmiddel kan onderworpen zijn aan algemene voorwaarden van de derde-aanbieder ervan. Je kan je gekozen betaalmiddel van tijd tot tijd bijwerken in je account.

Indien het primaire betaalmiddel wordt geweigerd, of niet langer beschikbaar is, behoudt Cook-ah zich het recht voor om de abonnementsvergoeding af te schrijven van andere betaalmiddelen die aan je account zijn verbonden. Je blijft verantwoordelijk voor bedragen die we niet hebben kunnen incasseren. Voor het gebruik van sommige betaalmiddelen kan de aanbieder bepaalde kosten bij je in rekening brengen, zoals kosten voor internationale transacties of andere kosten voor de verwerking van je betaalmiddel. Lokale belastingen kunnen per betaalmiddel verschillen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de aanbieder van je betaalmiddel.

Indien een betaling niet verwerkt wordt ten gevolge van een fout van de gebruiker (bvb ontoereikend saldo of verstreken betaalaccount), kan Cook-ah je toegang tot onze dienst opschorten tot de betaling is verwerkt. Indien de betaling 30 dagen na de vervaldatum nog steeds niet verwerkt is kunnen worden, zal je een betalingsherinnering ontvangen en desgevallend in gebreke worden gesteld en zal je interesten en een forfaitaire schadevergoeding conform de wettelijke voorschriften verschuldigd zijn.

Cook-ah houdt zich het recht voor om de abonnementsvergoeding te allen tijde te wijzigen en desgevallend aan te passen aan een stijging van de operationele kosten van de dienst. In dit geval zal Cook-ah je hier tijdig van op de hoogte brengen. Bovendien beschik je over het recht om, vooraleer de nieuwe abonnementsvergoeding van kracht gaat, je abonnement zonder kosten of schadevergoeding op te zeggen.


6. Verwerkingen van kortingen verbonden aan het abonnement

Abonnees van Cook-ah hebben afhankelijk van de keuze van hun abonnementsformule recht op de door onze partners aangeboden kortingen.

Kortingen worden in principe uitbetaald op de 15de dag van de maand. De effectieve ontvangst van het bedrag op de rekening van de abonnee kan enkele dagen in beslag nemen afhankelijk van de financiële dienstverlener die de betalingen verwerkt. Cook-ah staat niet in voor de exacte duurtijd waarbinnen kortingen worden verwerkt en uitbetaald. Enkel opgebouwde kortingen ten belope van minimaal 5 EUR (in totaal) worden uitbetaald. Het maximaal maandelijks uitbetaalde bedrag aan kortingen (de Cap) bedraagt 2 maal het maandelijkse abonnementsbedrag. Indien een abonnee een abonnement heeft aan 19,99 EUR per maand is de maximale korting die tijdens een maand aan de abonnee kan worden uitbetaald onder het korting-systeem aangeboden in samenwerking met de partners van het platform 39,98 EUR.

Op de persoonlijke pagina onder account kan de abonnee een overzicht consulteren met de opgebouwde en uitbetaalde kortingen. Indien de opgebouwde korting groter is dan de uit te betalen korting omwille van de toepasselijke Cap, blijft het saldo openstaan voor een latere uitbetaling in een volgende periode op voorwaarde dat het abonnement wordt verdergezet door de abonnee in de volgende periode en op voorwaarde dat de abonnee geen opzeg heeft gedaan van zijn lopend abonnement. Eventuele saldo’s worden niet uitgekeerd bij het opzeggen van het abonnement en komen alsdan definitief te vervallen op het moment dat de abonnee zijn opzeg activeert.


7. Duurtijd, opzeg en beëindiging

Het abonnement vangt aan zodra het registratieproces is voltooid en loopt voort totdat het wordt beëindigd. Het herroepingsrecht voorzien in de artikelen VI.47 – VI.53 WER is niet van toepassing. Het abonnement kan op ieder moment worden opgezegd door naar de pagina “Mijn account” te gaan en daar de verdere opzeggingsinstructies te volgen. Het louter niet-betalen van een maandelijkse/jaarlijkse abonnementsprijs is geen opzegging. Na opzegging behoud je toegang tot onze dienst tot en met de laatste dag van een maand/jaar waarvoor de abonnementsvergoeding is betaald en waarin is opgezegd. Betalingen worden niet gerestitueerd en er is ook geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke abonnementsperioden of voor content die niet is gekeken.

Cook-ah kan, indien je in strijd met deze algemene voorwaarden en/of toepasselijke wetgeving handelt, ten allen tijde je abonnement met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder enige terugbetaling of schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Cook-ah beschikt verder over het recht het abonnement op ieder moment zonder enige motivering en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk op te zeggen mits het respecteren van een opzegtermijn die loopt tot en met de laatste dag van een maand/jaar waarin Cook-ah het abonnement heeft opgezegd.

Indien de abonnee zijn account op het platform verwijdert, verliest hij/zij ook toegang tot het platform. Er is in dit geval geen recht voor de abonnee op gehele of gedeeltelijk terugbetaling van het abonnement.

Een eventueel saldo aan uitstaande kortingen wordt niet uitbetaald in geval van opzeg.


8. Promoties

Regelmatig kunnen we speciale promotieaanbiedingen, abonnementen of lidmaatschappen aanbieden ("Aanbiedingen"). Voorwaarden voor de aanbieding bepaalt Cook-ah naar eigen oordeel en we behouden ons het recht voor om een Aanbieding in te trekken en je account te blokkeren als we vaststellen dat je hiervoor niet in aanmerking komt. Leden van huishoudens met een bestaand of recent abonnement komen mogelijk niet in aanmerking voor bepaalde introductieaanbiedingen. Aan de hand van gegevens die voor een bestaand of recent abonnement worden gebruikt, zoals een apparaat-id, betaalmiddel of e-mailadres, kunnen we bepalen of je in aanmerking komt voor een Aanbieding. De voorwaarden en andere beperkingen en condities worden kenbaar gemaakt wanneer je je registreert voor de Aanbieding of in andere communicaties die aan je ter beschikking zijn gesteld.


9. Klantenondersteuning

Indien je vragen hebt omtrent je account, je abonnement, of het gebruik van onze dienst, kan je contact opnemen met onze klantendienst via info@cook-athome.be.


10. Gebruiksrecht

De abonnee heeft een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de content, conform deze algemene voorwaarden.

Onze dienst en de content zijn alleen bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mag niet worden gedeeld met personen buiten de huiselijke kring. De content mag op geen enkele wijze worden gewijzigd, gedistribueerd, gearchiveerd, weergegeven in strijd met deze algemene voorwaarden, verveelvoudigd, gemanipuleerd, te koop worden aangeboden, gecommercialiseerd worden, in licentie worden gegeven, worden gebruikt om afgeleide(n) van te maken, verspreid, geüpload, openbaar getoond, enz. De abonnee vrijwaart Cook-ah voor alle schade die uit enig onrechtmatig gebruik voortkomt.

De abonnee mag de voorziene contentbescherming niet (proberen te) omzeilen, verwijderen, deactiveren, beperken, hinderen, enz. Evenmin mag de abonnee enige software in verband met Cook-ah of haar platform (poberen te) manipuleren, decompileren, aan reverse-engineering te onderwerpen, disassembleren, etc.

Indien Cook-ah vaststelt dat de abonnee het platform en/of de content aanwendt in strijd met deze algemene voorwaarden en/of toepasselijke wetgeving, kan Cook-ah het account van de abonnee tijdelijk of permanent blokkeren en de abonnee tijdelijk of permanent de toegang tot de dienst en de content ontzeggen.


11. Aansprakelijkheid

Cook-ah sluit, in zoverre als wettelijk mogelijk, haar aansprakelijkheid uit voor schade die het gevolg zou zijn van, of verband zou houden met, het gebruik van haar diensten, inclusief onbeschikbaarheid, storingen en onderbrekingen, behoudens in het geval van kwaad opzet of grove nalatigheid in hoofde van Cook-ah.

Cook-ah garandeert geen continu en ongestoord gebruik van de dienst. Er kunnen omstandigheden optreden, zoals (en zonder hiertoe beperkt te zijn) de overbelasting van het netwerk, onbeschikbaarheden bij derde leveranciers van het platform of andere gevallen van overmacht waardoor het platform van Cook-ah tijdelijk niet (volledig) beschikbaar is. In dergelijke gevallen is Cook-ah geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd.

Het succesvol gebruiken van Cook-ah en van ontvangen en afspelen van content is onderhevig aan de technische functionaliteiten en beperkingen van het apparaat van de abonnee. Cook-ah kan er niet verantwoordelijk voor worden gehouden indien Cook-ah niet op een bepaald apparaat kan worden gebruikt.

Cook-ah garandeert niet dat de content voldoet aan de inhoudelijke verwachtingen van de abonnee. Cook-ah kan hier in geen geval aansprakelijk voor worden gesteld.

Cook-ah kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in hoofde van derden, waarmee Cook-ah in het kader van haar dienst samenwerkt.

De abonnee is ten aanzien van Cook-ah aansprakelijk voor de schade die laatstgenoemde zou lijden ten gevolge van het gebruik van de dienst en/of de content in strijd met deze algemene voorwaarden en/of het toepasselijke recht.


12. Elektronische communicatie

Al onze communicatie in verband met onze dienst (in verband met je account, facturatie, betalingen, bevestgingsberichten, kennisgevingen, enz.) verloopt uitsluitend elektronisch, via e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres en/of via sms naar het door jou opgegeven GSM-nummer.


13. Toepasselijk recht en geschillen

Je abonnement wordt beheerst door het Belgisch recht, net als eventuele geschillen hieromtrent die we niet minnelijk opgelost krijgen. Dergelijke geschillen worden exclusief aan de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen voorgelegd.


14. Overige bepalingen

Deze algemene voorwaarden beheersen, samen met eventuele actievoorwaarden, het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden op onze websites en in onze apps, exclusief de volledige contractuele relatie tussen jou als klant en Cook-ah. Je verklaart deze algemene voorwaarden te kennen en onvoorwaardelijk te aanvaarden.

Cook-ah kan deze algemene voorwaarden ten allen tijde aanpassen. In dergelijk geval zal je hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht.

Indien een (onderdeel) van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar zou blijken, tast dit in geen geval de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige (onderdelen van deze) algemene voorwaarden aan.


15. Privacy

Je persoonsgegevens worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke Cook-ah Belgium BV – Heultjedorp 32F, 2260 Westerlo – BTW BE0792.662.719 - RPR ANTWERPEN AFDELING TURNHOUT, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering en het beheer van jouw abonnement, met inbegrip van het geven van info, voordelen, acties en events binnen jouw abonnement. In ons gerechtvaardigd belang verwerken wij jouw persoonsgegevens ook voor analysedoeleinden. Jouw gegevens kunnen worden overgemaakt aan onze partners inzake abonnementenbeheer. Mits jouw expliciete toestemming die word gevraagd bij het registratieproces kunnen jouw gegevens ook worden gebruikt voor commerciële doeleinden van onze partners in de mate dit toelaatbaar is onder toepasselijke wetgeving. Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Je kan je recht op inzage, verbetering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uitoefenen, en de DPO bereiken via dpo@cook-athome.be. Je kan tevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit klacht indienen. Indien je meer informatie wenst, verwijzen we je naar ons privacybeleid.

Cookie-policy

Let's bake some cookies! Cook At Home gebruikt cookies. Klik hier om ze te accepteren.